LAKE REGION PRESBYTERIAN PARISH
Sunday, November 23, 2014

Contact

LAKE REGION PRESBYTERIAN PARISH
501 5th St. NE , Devils Lake, North Dakota 58301, United States
Phone: 701-662-3584
Fax: 701-662-3584